Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenie 

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe a v súvisiacich zmluvných vzťahoch na portáli www.slovakcard.sk a v mobilnej aplikácii SLOVAKCARD, ktorých prevádzkovateľom je SLOVAKCARD s.r.o., so sídlom Nemocničná 20, 99001 Veľký Krtíš, IČO: 50669800, DIČ: 2120416287, IČ DPH: SK2120416287, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 31114/S, email: info@slovakcard.sk, telefón: +421 47 437 73 64 Prevádzkovateľ je platcom DPH. 

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej, prípadne inej zmluvy medzi prevádzkovateľom na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z. z., o elektronickom obchode, zákonom č. 391/2015 Z. z., zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení, ak nie je výslovne v týchto obchodných podmienkach uvedené, že určité práva a povinnosti upravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú na kupujúcich podnikateľov. 

Vymedzenie pojmov 
Spotrebiteľská zmluvaje každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
Prevádzkovateľ/Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet. 
Zákazník/Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. 
Zákazník/Kupujúci – podnikateľ – je subjekt, ktorý nie je kupujúcim spotrebiteľom podľa definície uvedenej v tomto článku.
SLOVAKCARD – je karta výhod s jedinečným kódom pre každého držiteľa, na základe ktorej je jej držiteľ oprávnený využívať príslušné zľavy na určité produkty (tovar, služby) vo vybraných zariadeniach, obchodoch a pod. podľa zoznamu partnerov a poskytovateľov výhod uverejneného na tomto portáli. Partneri a poskytovatelia výhod – sú subjekty, uvedené v zozname partnerov a poskytovateľov výhod, u ktorých je držiteľ SLOVAKCARD oprávnený využiť bližšie špecifikované zľavy či výhody.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
Kupujúci si vyberie produkt a požadovaný počet uvedeného produktu (max. 10ks SLOVAKCARD) na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na portáli www.slovakcard.sk a v mobilnej aplikácii SLOVAKCARD, ktoré vloží do košíka odklikom tlačidla „Vložiť do košíka“. Po ukončení nakupovania zákazník klikne na ikonku košíka, skontroluje obsah a vyplní informácie potrebné k úspešnému splneniu objednávky (adresa, email, apod.), vyberie spôsob dopravy a platby, a objednávku odošle/potvrdí kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“. 
Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.slovakcard.sk a mobilnej aplikácie SLOVAKCARD sú záväzné. Odoslaním/potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. 
Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.slovakcard.eu, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné meniť na základe dohody oboch strán). 
Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť. 
Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku. 

Podmienky využitia a uplatnenia SLOVAKCARD
Držiteľom SLOVAKCARD môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila 16 rok svojho života, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba. Zákazník má nárok požadovať zľavu u všetkých aktuálnych ako aj budúcich/pribúdajúcich partnerov a poskytovateľov výhod prostredníctvom zakúpenej zľavovej karty SLOVAKCARD. Podmienkou uplatnenia príslušných zliav nie je registrácia na portáli www.slovakcard.sk alebo v mobilnej aplikácii SLOVAKCARD, avšak registrácia je podmienkou pri využívaní vernostného programu. Registráciu je možné urobiť na portáli www.slovakcard.sk alebo v mobilnej aplikácii SLOVAKCARD a to zadaním osobných údajov (meno, adresa, kontaktné údaje) a čísla karty, prevádzkovateľom bude následne zaslaný email držiteľovi karty s prihlasovacími údajmi do osobného konta držiteľa karty. Zákazník má právo kúpou karty byť na základe informačnej brožúry v elektronickej či tlačenej forme informovaný, u ktorých partnerov a poskytovateľov zliav a na akých konkrétnych miestach, a v akej výške si môže uplatňovať zľavy či výhody. Prevádzkovateľ nezodpovedá za kvalitu poskytovaných služieb a predaných tovarov či poskytnutých výhod zo strany partnerov či poskytovateľov výhod, nakoľko uskutočnením nákupu u partnerov či poskytovateľov výhod na základe zľavovej karty SLOVAKCARD vzniká zmluvný vzťah so všetkými právami a povinnosťami výhradne medzi zákazníkom a partnerom či poskytovateľom výhod, ktorý služby, tovary alebo výhody poskytol, a preto je v prípade reklamácií služieb, tovarov alebo výhod, vymáhania či vyrovnania škôd vzniknutých zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a partnerom či poskytovateľom výhod, nutné obrátiť sa priamo na partnera či poskytovateľa výhod. Zákazník je povinný pri uplatnení zľavy na základe zľavovej karty SLOVAKCARD túto predložiť partnerovi či poskytovateľovi výhod, a to za účelom preukázania nároku na uplatnenie zľavy ako aj za účelom kontroly jej platnosti. 

Platnosť SLOVAKCARD je neobmedzená. SLOVAKCARD sa považuje za platnú, keď je na zadnej strany karty v podpisovom prúžku čitateľne napísané meno držiteľa. Poskytovateľ výhod môže žiadať od držiteľa karty preukázať sa aj nejakým iným dokladom totožnosti, či je držiteľom karty SLOVAKCARD naozaj tá osoba, ktorá chce danú výhodu využiť. Za účelom posúdenia platnosti SLOVAKCARD môže partner či poskytovateľ výhod požadovať od jej držiteľa len údaje nevyhnutné na posúdenie jej platnosti. V prípade, ak zákazník nepredloží SLOVAKCARD alebo v prípade, ak je SLOVAKCARD neplatná, alebo v prípade, ak zákazník nie je držiteľom SLOVAKCARD, partner či poskytovateľ výhod nie je povinný poskytnúť zákazníkovi zľavu a jej poskytnutie môže odmietnuť. 

Ceny 
Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny. 
Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. 

Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť. 

Platobné podmienky
Kupujúci si môže zvoliť spôsob platby, buď:
- prevodom na účet (0 EUR), 
- platobnou kartou (0 EUR), 
V prípade spôsobu platby prevodom na účet je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu na bankový účet prevádzkovateľa uvedený v podkladoch pre úhradu kúpnej ceny, ktoré mu budú zaslané na ním zadanú emailovú adresu. 

Dodacie podmienky
Produkty sú doručované prostredníctvom prepravnej spoločnosti uvedenej v možnostiach pred potvrdením objednávky. Produkty sú expedované najskôr nasledujúci pracovný deň po pripísaní celej čiastky na účet prevádzkovateľa a spravidla doručený do 3-5 pracovných dní odo dňa pripísania celej čiastky na účet prevádzkovateľa. Ak produkt momentálne skladom nie je, je označený lehotou, do kedy bude tovar expedovaný; alebo je označený pojmom „Nedostupný“, v tomto prípade je možné kontaktovať prevádzkovateľa emailom alebo telefonicky a informovať sa o dostupnosti daného produktov. Prevádzkovateľ oznámi kupujúcemu predpokladaný termín naskladnenia, či prípadnú dodaciu lehotu a po prípadnom odsúhlasení podstatných náležitostí objednávky zo strany kupujúceho vznikne kúpna zmluva. Poštovné a balné je pri každej objednávke zdarma. 

Prevzatie tovaru
Kupujúci spotrebiteľ bezodkladne po prevzatí vizuálne skontroluje akosť a množstvo produktu a v prípade nezrovnalostí kontaktuje obratom predávajúceho. V prípade, že je zásielka viditeľne poškodená už pri preberaní od dopravcu, kupujúci tovar neprevezme, spíše s prepravcom protokol a o tejto skutočnosti informuje predávajúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar bez riadneho odstúpenia od zmluvy alebo bez toho, aby bola zásielka poškodená a zároveň spísaný protokol s prepravcom, je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady vzniknuté s vybavením a odoslaním objednávky. 

Záruka, záručný list
Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. 
Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky. 
Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto záruky určí predávajúci v záručnom liste. 
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie, použitie v rozpore s návodom apod. 

Reklamácia a jej uplatnenie
Vzhľadom k špecifičnosti produktu SLOVAKCARD zodpovedá prevádzkovateľ výhradne za SLOVAKCARD ako za vec v súvislosti s jej kvalitatívnou stránkou. Za kvalitu produktov partnerov či poskytovateľov výhod, ktoré využíva zákazník na základe oprávnení či zliav, ktoré v sebe SLOVAKCARD inkorporuje, zodpovedajú výhradne konkrétni partneri a poskytovatelia výhod, medzi ktorými a zákazníkom vzniká samostatný zmluvný vzťah zakúpením produktu konkrétneho partnera či poskytovateľa výhod. Uvedené vzťahy sa riadia obchodnými podmienkami konkrétnych partnerov a poskytovateľov služieb, prípadne príslušnými právnymi normami. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. 
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za vec bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci (pri predávanom použitom tovare má kupujúci právo na primeranú zľavu) alebo má právo od zy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia. 
Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Pri uplatnení reklamácie kupujúci tovar zašle zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu:

SLOVAKCARD s.r.o.
Nemocničná 20
99001 Veľký Krtíš
IČO: 50669800
tel: +421 47 437 73 64
email: info@slovakcard.sk

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. spolu s reklamovaným tovarom reklamačný protokol. 
Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Odporúča sa tovar poistiť. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. 

Odstúpenie od zmluvy
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak je prejav vôle spotrebiteľa na odstúpenie odoslaný (pošta, email, formulár apod.) predávajúcemu najneskôr posledný deň lehoty.
Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (nie však pred tým, ako je predávajúcemu doručený tovar, alebo inak jeho zaslanie spotrebiteľom preukázané) cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby (vrátane poštovného, nákladov na dopravu, dodanie apod., ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie tovaru k nemu). Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle (nie na dobierku, takéto zásielky nebudú prevzaté) spotrebiteľ na adresu pre odstúpenie od zmluvy alebo prostredníctvom emailu alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie a zároveň je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia zaslať tovar späť na adresu:
SLOVAKCARD s.r.o. 
Nemocničná 20 
99001 Veľký Krtíš 
IČO: 50669800 
tel: +421 47 437 73 64 
email: info@slovakcard.sk 

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy prostredníctvom emailu alebo formulára na odstúpenie, je predávajúci povinný ihneď po prijatí takéhoto odstúpenia poskytnúť mu o tom potvrdenie. V rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu (14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru), je spotrebiteľ oprávnený vyskúšať tovar v rámci zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, v opačnom prípade je spotrebiteľ zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru. Predávajúci vráti spotrebiteľovi už zaplatenú čiastku/cenu v zákonnej 14 dňovej lehote rovnakým spôsobom platby, ktorým spotrebiteľ zaplatil pre získanie tovaru alebo služby, alebo iným spôsobom platby na základe dohody so spotrebiteľom. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomne poskytnuté plnenia. Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, je predávajúci oprávnený požadovať voči spotrebiteľovi náhradu takto spôsobenej škody. 
Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľnemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal, i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale, k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. 

Orgán dozoru
Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj , Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica 1, Odbor výkonu dozoru a Právny odbor, tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73, fax č. 048/412 46 93. Odkaz pre podávanie podnetov a sťažností: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti- navrhov-a-ziadosti.soi Alternatívne riešenie sporov
V zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na túto žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť obrátiť sa na súd nie je podaním návrhu dotknutá. 
Subjektmi, ktoré sú oprávnené riešiť alternatívne spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom sú Slovenská obchodná inšpekcia alebo iný subjekt vedený v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné, subjekt alternatívneho riešenia sporov môže na svojom webovom sídle uverejniť poplatkovú povinnosť za návrh na začatie, poplatok však nesmie byť vyšší ako 5 eur.

Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.slovakcard.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma. 
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok. 
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 15.05.2018. 
Tieto obchodné podmienky boli konzultované občianskym združením SOS - ochrana spotrebiteľa(www.ochrana-spotrebitela.sk), ktoré je prevádzkovateľom internetovej stránky www.obchodne-podmienky.sk. Toto potvrdzuje udelený certifikát a logo SOS. V prípade akýchkoľvek nejasností súvisiacich s týmito obchodnými podmienkami môžete SOS kontaktovať na info@obchodne-podmienky.sk. 
Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich SOS – ochrana spotrebiteľa o.z.

Prevádzkovateľ webovej stránky je spoločnosť SLOVAKCARD s. r. o., Nemocničná 20, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 50669800, DIČ: 2120416287, IČ DPH: SK 2120416287 ako správca osobných údajov, spracuváva na tejto webovej stránke cookies potrebné pre fungovanie web stránok a pre analytické účely. Viac informácií Súhlasím